Biag, Buhay, Ikabuhi 2.0 “Valuing Life, Denouncing Killings” April 16,2017

EKSTRA-ORDINARYONG KOLABORASYON
[Pagbubunyi ng BUHAY sa pamamagitan ng Malayang Inter-aksyon]

Pagninilay-nilay ni Itim Luntian

MAIKLING BACKGROUND
Ang kahirapan ay isang nagdudumilat na katotohanan. Hindi ko alam kung nababagabag pa tayo sa daang libong mga walang tahanan at ang bilang ay patuloy pang lumolobo. Nababalisa ka pa kaya sa napakaraming paslit na nagkalat sa lansangan na dinadahas ng kasalatan at kagutuman? Ang mga namamalimos, nagso-solvent at marami ding nasasangkot sa maliitan at mga seryosong krimen ay karaniwang eksena sa ating kapaligiran. Ang ating kumbinyenteng paliwanag ay sisihin sila sa kanilang kalagayan, kesyo pabaya ang kanilang mga magulang, tamad, walang disiplina, bobo at mangmang.

Sa kabilang banda, bibihira nating sulyapan ang isa pang nagdudumilat na katotohanan na may iilang taong nasa posisyon na nakaka-impluwensya sa distribusyon ng yaman ng lipunan. Sa tuwing may nakikita kang paslit na namalimos habang karay ang isang sanggol sa ilalim ng init ng araw sa gitna ng mapangnib na lansangan, una mo bang naiisip ang labis-labis na luho ng iilan na may direktang kontrol sa mga pasilidad, budget at resources ng pamahalaan? Naiisip mo kaya na may iilang korporasyon at negosyo ang may kontrol sa mga likas-yaman at mga istratehikong industriya kagaya ng pagkain, kuryente, supply ng tubig, pabahay at edukasyon? O mas madaling tanggapin ang dahilan na kumplikado ang problema ng kahirapan at hindi ito maso-solusyunan ng isang kumpas lang.

Ang kahirapan ay isang tanggap na problemang panlipunang, sa katunayan may iba’t-ibang programa maging sa pandaigdignang antas upang ito ay tugunan. Subalit sa awa ng ating mga Ninuno, nanatiling miserable ang kundisyon ng napakaraming bilang ng mga tao.

Malinaw pa sa sikat ng araw, ang KAHIRAPAN ay pangunahing suliranin na dumuduhagi sa malawak na bilang ng mga tao at pamayanan. Kailangan pa ba ng mala-“rocket science” na sistema upang maintindihan ang ugat ng suliraning ito? Napakalayo na ng inabot ng teknolohiya ng tao, ang pinagkaka-abalahan na sa kasalukuyan ng mga pantas at eksperto ay kung paano makaka-pamuhay sa ibang planeta. Ang sistema ng produksyon ay nakakalikha na ng labis-labis na pagkain, gamot at iba pang pangangailangan at luho ng tao. Hindi ka pa rin nagtatanong kung bakit sa kabila ng labis na produksyon ay may 836 milyong tao ang nabubuhay sa labis na kahirapan sa daigdig (United Nations World Data Forum).

Hindi naman nalalayo ang programang pang-kahirapan ipinatutupad ng kasalukuyang administrasyon sa mga nakalipas na pamahalaan kagaya ng public-private partnership sa modelo ng Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program (ASAPP). Ang programang ito ay nakabalangkas pa rin naman sa isang neo-liberal na kaisipan kung saan ang mga malilit na kabuhayan ay nakasandig sa malalaking negosyo kung saan ang malalaking korporasyon ang makikinabang at magse-sentrelisa ng higit na may malaking benepisyo.

Hindi sa hinuhusgahan ang administrasyong Duterte sa programa nito sa kahirapan, pero kung susundan ang lohika ng programang ito, makikita na ang resulta ay katulad lang din ng mga nagdaang administrasyon.

ANG HIGIT NA MALAKING INVESTMENT NG ADMINISTRASYONG DUTERTE AY NASA PROGRAMA NG DIGMAAN LABAN SA ILLEGAL NA DROGA. May mas mahalaga pa ba sa buhay ng 10,000 mahihirap? Ang labis na kahirapan kailanman ay hindi kumikilala sa batas, katulad ng rebelyon ng kaliwa man o ng mga rebeldeng muslim na kung tutuusin ay kumitil ng buhay hindi lang makatlong-ulit kumpara sa mga namatay sa krimen kaugnay sa droga.

Baka naman sadya lang siyang uhaw sa dugo? O baka naman siya ay psychopathic o serial killer? May iba pa kaya siyang rason sa likod ng kanyang marahas na polisiya laban sa mga tao lalo ng mahihirap na sangkot sa illegal na droga? Wala akong tiyak na kasagutan, pero ang sigurado ako, ang polisiyang ito ay mababaw na tugon at wala sa tono para ma-solusyunan ang nagdudumilat at patuloy na lumalalang problema sa kahirapan at mga kaugnay na isyu nito.

Sa kabila ng takot at banta na inihahasik ni Digong, marami pa ring mga tao ang may higit na respeto sa BUHAY na nanindigan at nagpahayag ng paninindigan laban sa nagaganap na karahasan. Nagkita-kita ang iba’t-ibang grupo, kolektiba at indibidwal upang tutulan ang marahas na kampanya laban sa droga na ang pangunahing layunin ay ITIGIL ANG NAGAGANAP NA MALAWAKANG PAGPATAY NG MGA PINAGSUSUPETSAHAN AT MAGING ANG MGA NADADAMAY NA MGA INOSENTENG TAO KABILANG ANG ILANG PASLIT.

—————————————————

Patungkol sa Proseso
INTERESANTE ANG UGNAYANG NABUO ng napaka-diverse na mga tao at pamayanan, hindi ordinaryo na magsama ang mga taong simabahan (EIMELIF o Evangelical Methodist Church in the Philippine Islands), Peace Church Philippines), Theo sa Kanto, indidbiwal at mga kolektiba ng mga Anarkista, mga alagad ng sining, mga Anarcho-Punks at Food Not Bombs Crew.

Interesante dahil sadyang malawak ang pakakaiba-iba sa kultura, gawi at pananaw ng mga kalahok sa kampanya. Mga pagkakaiba-ibang hindi aasahan na magkakadaupang-palad. Sa kabuuan ay naging makinis ang daloy ng proseso ng preparasyon, matingkad ang pagkakaiba-iba sa pinagmumulan ng pagsusuri subalit dahil sa kapwa-respeto na ipinapakita ng mga sangkot sa proseso ay lalo pang umigting ang unawaan. Lumutang ang praktika ng kapwa-tulungan. Sa pamamagitan ng serye ng dialogo at pagiging bukas sa isa’-isa naging kapuna-puna ang pantay na turingan. Transparent sa bawat detalye at hinihikayat ang bolunturismo ng bawat isa.

—————————————————-

Patungkol sa Aktuwal na Kondukta
Sa aktuwal na kondukta ma-o-obserbahan ang pagkukusa ng bawat kalahok. Naging sensitibo ang karamihan sa pagtukoy ng mga gawaing kailangan punan at buong pagkukusa na gumampan sa mga bagay na dapat gawin. Mula sa preparasyon ng pagkain, ng venue, paghahanap, pag-transport at pagsasa-ayos ng sound system, pag-install ng mga likhang-sining, pag-estima sa mga panauhin, pakikitungo sa mga homeless at mga batang lansangan. Ispontanyong nagawa ang mga akbtidad at workshop na kung tutusin ay bonus dahil hindi na bahagi ng mga pinag-usapang plano subalit naging epektibo at nakadagdag sa pagpapa-ganda ng aktibidad sa kabuuan.

Mainam na lumutang ang usapin ng partisipasyon ng mga tao at mga batang direktang kumakaharap ng talamak na kahirapan, diskriminasyon, kagutuman at kamangmangan. Hindi sila ang mga tao na nasa laylayan ng lipunan na tinutukoy ng ilang mga pulitiko. Sila ang mga taong ITINAKWIL NA NG LIPUNAN. Sila ang higit na nakadarama ng malupit na epekto ng hindi pantay na bahaginan ng biyaya mula sa ating mga ninuno at kalikasan. Kung mayroong mang dapat i-prayoridad ang mga instituyon sila iyon. Mainam at nagkaroon tayo ng malusog na talakayan upang i-konsidera ang kanilang paglahok sa anumang mga aktibidad na iniisip nating gawin sa hinaharap.

—————————————————-

Patungkol sa Layunin
Malinaw ang layunin ng Biag, Buhay Kinabuhi 2.0; ito ay upang makapag-pahayag ng pagtutol sa walang habas na pagkitil sa buhay ng mga tao na itinataguyod ng estado. Nakadisenyo ito na magbahagi ng mga napapanahong impormasyon tungkol sa isyu at makapaghain ng mga posibleng alternatiba sa halip na patayan, kaya nga nag-imbita ng mga tao institusyon na makakatulong sa pagkamit ng nabanggit na mga layunin. Sa pangkalahatan ay epektibong nakamit ang mga ito; nais ko lang susugan ang nabanggit ng isa sa mga kasama noong assessment na dapat sana ay nagkaroon ng pagkakataong magtanong ang mga tagapakinig sa bawat pagtatapos ng talakayan ng mga tagapasalita ng sa gayon ay magkaroon ng pagpapalalim at paglilinaw.

Nais kong idagdag na mas mainam kung nagkaroon ng pagkakataon ang mga alagad ng sining magsalita tungkol sa kanilang mga inspirasyon sa paglikha ng kanilang mga likhang sining na ini-ambag.

Natural wala namang perpekto at hindi ako naghahangad nito, ang naganap na gawain ay higit pa sa isang daan porsyento lalo’t ang bawat isa ay hindi naglimita sa kanilang mga ambag at partisipasyon.

———————————————-

Mga bonus na nakamit ng Aktibidad

– Ang pagkatuto ko ay hindi lang sa mismong paksa, nadagdagan ang mga taong nakilala at nag-uumapaw ang kasiyahan dahil maraming tao at pamayanan na may katulad kong pagtanaw sa kapwa kung saan ang relasyon ay umiinog sa respeto at pagkilala sa pagkakaiba-iba.
– Tumaas ang aking moral at na-engganyo na ituloy pa ang mga katulad na gawain.
– Napatibay ko ang pananaw na kailanman ay hindi hadlang ang ating pagkakaiba-iba para magsagawa ng kapwa-tulungan upang itaguyod ang kapakanan na kapaki-pakinabangan sa buhay ng mga tao, lalo ng mga marhinalisadong mga komunidad at ng ating mga pamilya mismo. Gayundin ng ating kalikasan at likas-na-yaman.

MARAMING SALAMAT SA ATING LAHAT! NAWA’Y PATULOY TAYONG GABAYAN NG ATING MGA NINUNO.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s